پیج هاي اختصاصی :
 هیرکان کنترل هیرکان کنترل
شگفتها

جمهوري اسلامي ايران دستاوردی که حاصل تلاش گروهی است. پرورش تخصصی خانواده کانور و سایرگونه ها
تنها مرکز پرورش و تکثیر طوطی در ایران!